Bangchak Charity Bike Run 2018

2018-11-11 • 37 km

120 Participants • 28 Women • 92 Men

Average Time: 00:48:06
Find by Athlete Name:
Filter Results:
Comp.ViewRankBIBNameCategoryGender PlaceCat. Placekom finish
1334พิเชษฐ์ ตนะวัฒนาMale 37km KOM1100:18:37.0
2356ชัย ทองริ้วMale 37km KOM2200:19:18.0
3510แว่นแก้ว น้ำคำFemale 37km KOM1100:23:32.0
4318เก่ง หมื่นปาMale 37km KOM3300:27:20.0
5330สมปอง ชัยรัตน์Male 37km KOM4400:28:29.0
6331สอด ธีระโรตน์Male 37km KOM5500:28:34.0
7313สถาพร รักษาMale 37km KOM6600:29:06.0
8372ดำเนิน บุญขันธ์Male 37km KOM7700:29:08.0
9338พชร นาวีระMale 37km KOM8800:30:18.0
10515ณัฏฐา แวน ฮาเวอริงเงนFemale 37km KOM2200:30:53.0
11341เสน่ห์ กลิ่นฉายMale 37km KOM9900:31:56.0
12405ไชยา แก้วหาญMale 37km KOM101000:32:32.0
13346สมโชค เล่งวงศ์Male 37km KOM111100:32:42.0
14518ฉวีวรรณ อ่อนศรีFemale 37km KOM3300:32:43.0
15305ชัยรัตน์ สุขีสืบMale 37km KOM121200:34:43.0
16369พิชัย มาพิจารณ์Male 37km KOM131300:35:33.0
17321อัศวิน บรรจงแสวงMale 37km KOM141400:35:46.0
18309สุวพันธุ์ เฟื่องวงศ์Male 37km KOM151500:35:48.0
19312สมชาย รุ่งเรืองMale 37km KOM161600:36:47.0
20358สันต์ชัย กันทามาMale 37km KOM171700:37:09.0
21357นิธิศ ภูฆังMale 37km KOM181800:37:11.0
22380สมศักดิ์ พรหมเจียมMale 37km KOM191900:37:48.0
23316พิพัฒน์ ฉิมแก้วMale 37km KOM202000:37:58.0
24306สุทธิพันธ์ ยศพรมMale 37km KOM212100:38:51.0
25395ศภณ หังสาจลMale 37km KOM222200:39:10.0
26322อำนวยเดช หังสสูตMale 37km KOM232300:39:11.0
27401นิรุทธ์ สุจริตMale 37km KOM242400:40:17.0
28323พิษณุ ผลยิ่งMale 37km KOM252500:41:13.0
29310สุธีร์ กิจฉวีMale 37km KOM262600:41:22.0
30355ชาญ แสงงามปลั่งMale 37km KOM272700:42:24.0
31366ภิญโญ ทองสุขMale 37km KOM282800:43:57.0
32396สมสามชัย พิชยภิญโญMale 37km KOM292900:44:18.0
33511ณัญจนา สว่างวันFemale 37km KOM4400:44:47.0
34326พรชัย ชลธารอุดมลาภMale 37km KOM303000:44:53.0
35337พิสิษฐ์ ปานเกษมMale 37km KOM313100:45:18.0
36354เดโช มณีสุโขMale 37km KOM323200:46:25.0
37527ธันญ์วริน กิตติธรรมกูลFemale 37km KOM5500:46:44.0
39335จารึก มะเมียเมืองMale 37km KOM343400:47:17.0
40314องอาจ รักษาMale 37km KOM353500:47:35.0
41307นันทชัย สาสดีอ่องMale 37km KOM363600:47:42.0

Page 1 / 3


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Name: Bangchak Charity Bike Run 2018
EVENT-LINKS:
Date: 2018-11-11
Location: Uthai Thani, Thailand
70 km View Results
37 km View Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password